Điều lệ Tổ chức và Hoạt động: Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà (04/2015)

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động: Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Phát triển Nhà (04/2015). Xem chi tiết và tải tại đây