Cơ cấu tổ chức nhà quản lý

Bộ máy quản lý văn phòng

 • Hội đồng quản trị công ty
 • Ban kiểm soát
 • 03 Phó giám đốc:
  • - 1 Phó Giám đốc phụ trách tài chính
  • - 1 Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh và đầu tư
  • - 1 Phó Giám đốc phụ trách xây lắp

Phòng , Ban chuyên môn , nghiệp vụ

 • Phòng tổ chức - Hành chính
 • Phòng kế toán
 • Phòng tài chính 
 • Phòng Đầu tư kinh doanh
 • Phòng thị trường
 • Phòng quản lý công ty
 • Phòng Kỹ thuật quản lý lao động
 • Các ban quản lý dự án
 • Xí nghiệp xây lắp 1 (HIDC NO.1)
 • Xí nghiệp xây lắp 2 (HIDC NO.2)
 • Xí nghiệp quản lý nhà

 

Hệ thống các xí nghiệp quản lý trực thuộc

 • Xí nghiệp xây lắp số 1
 • Xí nghiệp xây lắp số 2
 • Đội thi công số 1
 • Đội thi công số 2
 • Đội thi công số 13
 • Đội thi công cơ giới 
 • Đội thi công xây lắp điện nước

 

Các công ty liên kết

 • Công ty cổ phần Quản lý Bất động sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Hà Nội