Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của HIDC

Ngày 25/04/2015 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và Phát triển nhà đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại trụ sở Công ty số 17/91 Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa – Hà Nội. Với số cổ đông  và ủy quyền tham dự  tại đại hội đại diện cho 4.375.597 cổ phần tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết chiếm 97,24% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua một số nội dung chính:

-  Phê duyệt kết quả báo cáo tài chính năm 2014

-  Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2014

-  Phê duyệt điều lệ công ty sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

-  Phê duyệt kết quả hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.

Các nội dung trên đã được các cổ đông tham dự  thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội cũng đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

-  Ông Phạm Trí Đạt – Chủ tịch HĐQT

-  Ông Phạm Ngọc Cường - Phó chủ tịch HĐQT

-  Ông Phạm Quốc Hiển - Ủy viên HĐQT

đồng thời Đại hội đã bầu ra ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm:

-  Bà Bùi Kiều Oanh - Trưởng ban KS

-  Ông Đào Xuân Dũng - Thành viên Ban KS

-  Bà Phạm Kim Phương - Thành viên Ban KS

Hội đồng Quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020