Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của HIDC

Ngày 25 tháng 06 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và phát triển nhà: số 17 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. 

Với thành phần tham dự gồm có:

-    Tổng số cổ đông tham dự ĐH: 25, trong đó số cổ đông ủy quyền là: 02.

-    Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 4.500.000 cổ phần. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông dự họp đại diện là 4.495.000 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội thông qua 1 số các nội dung chính: 

-    Thông qua các báo cáo của ban giám đốc về công tác năm 2015, kế hoạch năm 2016 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2021; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016; báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty năm 2015.

-    Phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

-    Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

-    Phê duyệt kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2021 do Ban Giám đốc đề xuất.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp với 100% các cổ đông nhất trí thông qua các nội dung biểu quyết.

Sau đây là 01 số hình ảnh diễn ra tại Đại hội.

 

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty Phạm Quốc Hiển triển khai kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2021

 

Trưởng ban tổ chức Đại hội – Phó Giám đốc ông Trần Ngọc Hải

 

 

100% các cổ đông có mặt tại đại hội nhất trí thông qua các nội dung biểu quyết