Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 25 tháng 04 năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sổ cổ đông đại diện cho 3.680.935 cổ phần (chiếm hơn 97% tổng số cổ phần)tới tham dự. Đại hội đã nghe các Báo cáo tóm tắt của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm 2013, báo cáo của Ban kiểm soát trình trước đại hội, đồng thời đã thông qua Báo cáo tài chính 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014; Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức, Phương án thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát... Các vấn đề đặt ra trong Đại hội nhằm lấy ý kiến cổ đông đều được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự.  

 

Đoàn chủ tịch đại hội

 

CEO Phạm Quốc Hiển phát biểu